پلیمر کریستالی مادوا

پلیمر کریستالی بیولوژیکی

 پلیمر کریستالی بیولوژیکی درباره محصول:پلیمر و آمینو پلی ساکارید طبیعی دریایی و گیاهی توسط سیستم های بیولوژیکی مانند میکرو ارگانیسم ها از جمله سخت پوستان مثل خرچنگ,صدف،میگو،پولک ماهی،کوتیکول حشرات(زنبور) و دیواره سلولی انواع قارچ ها و گیاهان تولید میشود.با بهرگیری از فناوری مولکولی ، و انتقال خواص دارویی به پایه پلیمری...

ادامه مطلب